Житомирський апеляційний адміністративний суд

Житомирський апеляційний адміністративний суд офіційне інтернет представництво

Аналіз стану роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду із зверненнями громадян у 2014 році

Аналіз стану роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду із зверненнями громадян у 2014 р. 

Право громадян на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Задоволення справедливих вимог громадян є одним із найважливіших напрямів стабілізації розвитку громадянського суспільства.

Протягом 2014 року  судом здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України "Про звернення громадян",  виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з дотриманням Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та відповідно до  Положення про організацію роботи за зверненнями громадян в Житомирському апеляційному адміністративному суді.

За звітний період до суду надійшло 50 письмових звернень громадян, з яких: 44 заяви (88% від загальної кількості звернень) та 6 скарг (12% від загальної кількості звернень).

Динаміка надходження до суду звернень за 2012-1014 роки виглядає наступним чином:

 

 

 Зменшення кількості звернень пояснюється зменшенням надходження до суду для перегляду в апеляційному порядку адміністративних справ, пов’язаних із соціальними виплатами, адже більша частина звернень стосувалась розгляду саме цієї категорії справ.

Від усієї кількості звернень, що надійшли до суду в 2014 році, 33 звернення стосувалось справ про соціальні виплати, 3 звернення пов'язані із розглядом справ про порушення прав у сфері земельних правовідносин та аграрної політики; у сфері праці та заробітної плати - 1,  у сфері комунального господарства -1,  щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади - 1, інші – 11.

У справах, пов’язаних із соціальними виплатами, суб'єктами звернень виступали фізичні особи. При цьому, 11 звернень надійшло від осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  9 – від пенсіонерів,  6 -  від осіб зі статусом "дитина війни", 3 - від інвалідів  Великої Вітчизняної війни, 4 - від інвалідів війни,  4 - від представників у справі в інтересах громадян, 1 – від державного службовця, 1 – від  підприємця,  11 - від інших категорій громадян.

Усі звернення, що надійшли до суду в 2014 році, були розглянуті, факти, викладені в них, перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строків, передбачених ст.20 Закону України "Про звернення громадян".

Керівництвом суду постійно вживаються необхідні організаційні заходи для покращення роботи з розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них питань та усунення причин їх виникнення.

Зокрема, в рамках таких заходів у звітному періоді з метою підвищення кваліфікації для працівників апарату суду було проведено семінарське заняття на тему: «Організація роботи із зверненнями громадян, реєстрація та облік звернень громадян. Специфіка розгляду звернень, скарг громадян у суді. Розмежування звернень (запитів) відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Із загального числа заяв, які надійшли на розгляд до Житомирського апеляційного адміністративного суду за 2014 рік, вагому частку складають заяви, в яких громадяни просили надати інформацію:

- про рух справи (повідомити результати розгляду) - 12 заяв, що становить 35,4 % від загальної їх кількості;

- про надіслання копії судового рішення - 6 заяв або 16,1% від загальної кількості;

- щодо оскарження судових рішень - 3 заяви або 9,7% відповідно;

- про прийняття апеляційної скарги до розгляду - 3 або 6,5%.

Мали місце також звернення:

- про направлення справи до суду першої інстанції (1);

- щодо порушення правил етики судді (1);

- щодо правомірності визначення колегії суддів (2);

- про внесення змін у рішення суду першої інстанції (3);

- щодо зміни складу судової колегії (1);

- щодо порушення строків направлення судового рішення (1);

- щодо належного оформлення копії судового рішення (1);

- про повторне направлення копій ухвал про прийняття та призначення апеляційної скарги до розгляду (1);

- щодо   об'єктивного   та   неупередженого   розгляду  справи  (колективне депутатське звернення депутатів ВР України) - 1.

 

Структура звернень, що надійшли до суду за 2014р., за предметом  наведена у діаграмі:

  

49 звернень, що надійшли до суду впродовж  2014р.,  є індивідуальні, 1 – колективне. 

Разом з тим мали місце повторні та аналогічні звернення,  зокрема:

 Звернення представника у справі  - Боюки В. В. , щодо направлення на його адресу судового рішення по справі, яка після апеляційного перегляду була повернута до суду I інстанції. Заявнику роз’яснено п.6.8.14 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, яким передбачено, що після повернення справ із суду апеляційної інстанції копії судових рішень цього суду видаються судом першої інстанції.

Аналіз звернень показав, що частина заяв, які надійшли протягом звітного періоду до суду, є типовими та аналогічними за змістом, що і скарги.

            Зокрема, проведеною перевіркою за заявою Мельничука М.М. встановлено, що причиною звернення до суду є правова необізнаність громадян щодо порядку оскарження незаконних, на їх думку, рішень судів і порядку їх направлення до апеляційної та касаційної інстанцій.

Прикладом аналогічних звернень є заяви Грищука І.П. щодо подачі апеляційної скарги. Заявнику було роз’яснено порядок подачі апеляційної скарги відповідно до п.1 ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України згідно з яким апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване рішення та одночасно подається копія безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

За звітний період  на адресу суду надійшло 1 колективне звернення народних депутатів України, щодо об'єктивного та неупередженого розгляду адміністративної справи.

 Також надходили звернення з питаннями, які не відносяться до компетенції адміністративних судів (щодо перевірки дій суддів першої інстанції та порушення питання про їх відповідальність;  про витребовування справ і перегляд судових рішень, які набрали законної сили; щодо прискорення розгляду справи, яка знаходиться в провадженні суду першої інстанції). На вказані звернення надавались відповіді з роз’ясненням чинного законодавства.

Підставами деяких звернень до суду стала правова необізнаність громадян та посилання на законодавство, що втратило чинність, щодо порядку оскарження незаконних, на  думку заявників, рішень судів і порядку їх направлення до апеляційної та касаційної інстанцій.

Також серед причин,  що призвели до надходження звернень, була відсутність у громадян інформації про рух справи та результатів апеляційного перегляду. Задля зменшення таких звернень у другому півріччі 2014 року в суді було додатково  впроваджено оприлюднення  на головній сторінці веб-сайту Житомирського апеляційного адміністративного суду  результатів розгляду справ та в розділі «Контакти» додано телефон «гарячої лінії» щодо надання інформації по справах: (0412) 48-16-04.

Нерозглянутих звернень станом на 31.12.2014р. немає.

До однієї з дієвих форм забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення слід віднести проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

З метою належної організації особистого прийому громадян в суді затверджені графіки прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на веб-сторінці суду веб-порталу "Судова влада України".

Ведуться журнали особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

Впродовж 2014 року керівництвом  суду на особистому прийомі було прийнято 8 громадян, що на 4 менше, ніж у минулому році (12), з них: головою суду - 6, заступником голови суду – 2.

У зв’язку з наданням вичерпних роз’яснень керівництвом суду у ході особистого прийому громадян письмові звернення до розгляду не подавались. На всі звернення, що надійшли під час здійснення прийому, надано відповіді.

У суді працює "телефон довіри", а у загальному відділі суду та приймальні –  постійнодіючі прямі телефонні лінії. 

Щоденно до суду надходить близько 20 звернень громадян в телефонному режимі, які здебільшого стосуються інформації про рух справ.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні, головою суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться відповідна аналітична робота.

 Разом з тим з метою покращення роботи  із зверненнями громадян необхідно:

- виявляти та усувати причини, що спонукають громадян звертатись із скаргами;

- звернутись до засобів масової інформації щодо оприлюднення і роз’яснення таких ефективних засобів пошуку інформації щодо руху справ та  результатів їх розгляду як «Електронний суд», веб-сторінка суду на веб-порталі «Судова влада України»;

- розглянути можливість впровадження в суді пілотного проекту щодо електронної доступності, згідно якого учасник процесу шляхом відповідної реєстрації в комп’ютерній програмі діловодства суду матиме можливість отримувати інформацію про місце, дату та час розгляду справи, відслідковувати рух по справі, ознайомлюватись з процесуальними документами та роздруковувати їх;

- не допускати надання необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- для вирішення проблемних питань здійснювати виїзні прийоми громадян.

- продовжувати аналізувати та узагальнювати роботу із зверненнями громадян. 

 

 

Головний спеціаліст

статистично-аналітичного відділу 

Завальнюк Ю.В.

Графік розгляду справ

<< < Жовтень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Контакти

Телефон/факс:

(0412) 481 602 – Приймальня

(0412) 481 604 – Канцелярія 

(0412) 481 637 – Факс

(0412) 481 603 – Телефон довіри (пн,ср,пт 10-12 год.)

 

Приймальня - каб. 507

Канцелярія - каб. 105

 

Розклад роботи:

ПН-ПН

з 09:00 до 17:00

Перерва

без обідньої перерви

 

Адреса:

10002, м-н Путятинський, 3/65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Click to open